Αριθ. 8268. Ελληνική Πολιτεία Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος,---------

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6733.-Αριθ. 8268. Ελληνική Πολιτεία Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος,--------- Εις 8<™, σ. 4. Έν ΑΙγίνχ), τήν 15 Δεκεμβρίου 1828. Περί συστάσεως δικαστηρίων. Πρβλ. άρι*. 1733. ΓΑΚ—. *