Απάντησις εις την κατ΄Αμερικανών επιστολήν του Ζ. Π Ρ

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6796. - Άπάντησις εις την κατ''Αμερικανών έπιστολήν τοϋ Ζ. Π Ρ. εκδο- θείσα υπό φιλογενοϋς τίνος. — «Λείπετε.....θέλει χαλασθήν. 'Αν δμως-------και Θε- όμαχοι» (Πράξ. Άποστ. Κεφ. ε', στ. 38, 39). — Έν Σμύρνη, Έκ της Άρλώ Τυπο- γραφίας. 1836. Είς 16ον, σ. 38. Έν τέλει: Ά*ανάαιος Β. 0. ΚΜΜ—. -*