Εγχειρίδιον Αριθμητικής

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6836. - Έγχειρίδιον 'Αριθμητικής προς χρήσιν τών άλληλοδιδασκομένων παί- δων. Συνταχθέν υπό Ν. Π. Άλληλοδιδασκάλου καί εκδοθέν υπό Α. Ζ. Έν Σμύρνη εκ της Τυπογραφίας Ι. Μάγνητος. 1843. Εις 160ν, σ. 72. Μονή Δουσίκου, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Θ. Δημαρά. -Η-
  3. Ν. Π. Άλληλοδιδασκάλου