Άρ. 4691. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6748. -Άρ. 4691. Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Μφ. 0.21x0.31. Έν Αίγίνη, τη 27 Μαίου 1829. Περί παρατάσεως της προθεσμίας παραλα- βής τών διπλωμάτων τών πλοιάρχων. ΓΑΚ.— -Η-