Γυμνάσματα ποιητικά και ρητορικά,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6842- - Γυμνάσματα ποιητικά καί ρητορικά, συντεθέντα καί έκφωνηθέντα επί τών δημοσίων εξετάσεων κατά τον Αΰγουστον τού 1845 υπό τών μαθητών τής πρώτης κλάσεως τής υπό τών κ. κ. Κωνσταντίνου Ροδέ καί Άθανασίου Περλεγούδη διευθυνομένης Σχολής. Έν Σμύρνη, έκ τοΰ τυπογραφείου τοΰ Φιλαλήθους. 1845.
  3. Κωνσταντίνου Ροδέ καί Άθανασίου Περλεγούδη