βίοι παράλληλοι

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6809. - ΙΙλουτάρχου βίοι παράλληλοι καϊ ή μετάφρασις αυτών εις τήν ομι- λουμένων γλώσσαν μετά σημειώσεων φιλοπονηθεΐσα παρά Ίωάννοο Νοκολάοο. Τόμος πρώτος. 'Εν Λειψία, 1837. ΕΙς 8°\ σ. κε' + 398 + 2 α. ά. Τφ αύτφ έ'τει: Τόμος δεύτερος, σ. 415 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 2875. ΚΜΜ-.
  3. ΙΙλουτάρχου