Ο Συνταγματικός Ρουμελιώτης

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6783. - Ό Συνταγματικός Ρουμελιώτης [κάτω:] Έκ τών τοΰ Κυρίου 'Αλεξάνδρου Σούτσου. Τιμάται Λεπτά 10 Μφ. 0.30 Χ 0.40. Στίχοι, πολιτικού περιεχομένου, περί τής ανάγκης τής συγκλήσεως τής Συ- νελεύσεως. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1832.
  3. Αλεξάνδρου Σούτσου.