Ελληνική Πολιτεία Έγκύκλ. 'Αριθ. 8. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους Δημογέροντας των επαρχιών της Επικρατείας.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6739· - Ελληνική Πολιτεία Έγκύκλ. 'Αριθ. 8. Ό Κυβερνήτης της Ελλά- δος Προς τους Δημογέροντας των επαρχιών της Επικρατείας. Με πλήρη πεποίθησιν εις την θείαν βοήθειαν ιδού άναδέχομαι τάς ήνίας της εθνικής κυβερνήσεως...... Μφ. 0.22 Χ 0.33, τής 20 Ίαννουαρίου 1828, έν Αίγύχ). ΓΑΚ—. *