Ωρολόγιον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6773. - Ώρολόγιον το μέγα Περιέχον "Απασαν τήν προσηκουσαν αΰτω Άκο- λουθίαν κατά τήν τάξιν των έν Ίεροσολΰμοις αγίων και ευαγών μοναστηριών Ένετίη- σιν. Έν τή Τυπογραφία Νικολάου Γλυκύ τοϋ εξ 'Ιωαννίνων. 1830. Εις 8ον, σ. 548.