Αριθμ. 52. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6846. - 'Αριθμ. 52. Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Προς τήν Γενικήν Συνέ- λευσιν τών Μετόχων αυτής Τής 16 'Ιανουαρίου 1846. 'Απολογισμός τοΰ έ'τους 1845. Είς 4°ν, σ. 8, μεθ' επτά πινάκων. ΓΧ—.