Πίναξ περί της πληρωμής του Δισμαρίτου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6771.-No: Έν έ'τει 1830. Πίναξ περί της πληρωμής τοΰ Δισμαρίτου. Μφ. 0.49 Χ 0 34, τρίστηλον, ρουμανιστί, ρωσσιστί και ελληνιστί. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοϋ έν Βουκουρεστίω κ. Ν. Κουμαριανοϋ. Πρβλ. Bianu 1522.