Άρ. 2408. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς τους κατοίκους των εξ Τμημάτων του Αιγαίου Πελάγους.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6726.-Άρ. 2408. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Προς τους κατοίκους τών εξ Τμημάτων τοΰ Αιγαίου Πελάγους. Μφ. 0.22 χ 0.33, τής 14 Μαΐου 1828, έν Αΐγίνη. Κατά τής πειρατείας. ΓΑΚ—. *