Η θυσία του Αβραάμ

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6830. -Ή θυσία τοΰ 'Αβραάμ δράμα ιερόν συλλεχθέν εκ τής παλαιάς αγίας γραφής, και συντεθέν διά στίχων απλών. Μετατυπα)ί}έν δε και ήδη μέ την ανήκουσαν έπιμέλειαν. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1842.. Εις 8°ν, σ. 48. ΛΕΥ—. *