Κατήχησις του Ορθοδόξου Θεοσεβούς, Ηθικού τε και πεπολιτευμένου Ανθρώπου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6812. - Κατήχησις τοΰ 'Ορθοδόξου Θεοσεβοϋς, Ήθικοΰ τε και πεπολιτευμένου Άνθρωπου. Προς χρήσιν των πρωτόπειρων και αρχαρίων παίδων. Τΰποις εκδοθείσα Παρά τών Αΰταδέλφων Μιχαήλ και Συμεών Χρηστίδων. Έν Βουκουρεστίοις. Έκ τοΰ Τυπογραφείου Ήλιάδου και Χρηστίδων. 1838. Εις 16«ν, φ. 1 ά. ά. + σ. 204. Κουμαριανός 84.
  3. Μιχαήλ&nbsp | και Συμεών Χρηστίδων