Εκθέσεις

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6837. -'Εκθέσεις τών 'Υπουργών της 3 Σεπτεμβρίου Τοΰ 1843. Εις 80ν, α. 23. Έκ του Δημοσίου Τυπογραφείου. ΔΑΚ—. '#