Άρ. 8268. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6751.-Άρ. 8268. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος, [έν τέλει:] Τήν 18 Φεβρουαρίου 1829 εν Αίγίνη. Εις 4°ν, σ. 19. Ψήφισμα περί διοργανισμοΰ τών δικαστηρίων. ΓΑΚ—. *