Άρ. 7034. Ελληνική Πολιτεία.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6750.-Άρ. 7034. Ελληνική Πολιτεία. Μφ. 0.23 χ 0.31. Έν Αίγίνη, τή 6 'Οκτωβρίου 1829. Σύστασις, όπως εφεξής πάντες οί λογα- ριασμοί ύποβάλλωνται προς τήν Γραμματείαν τής 'Επικρατείας, κανονικώς και ίεραρχικώς. ΓΑΚ—. *