Ελληνική Πολιτεία. Αριθ. 2. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος Προς την Βουλήν.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6736. - Ελληνική Πολιτεία. Αριθ. 2. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Προς τήν Βουλήν. Αι μεταξύ μας απόρρητοι μεν, αλλ' ελεύθεροι κ' έντιμοι εξηγήσεις περί τής πα- ρούσης άξιοδακρϋτου θέσεως τής Ελλάδος----------- Μφ. 0.22 χ 0.33, τής 17 Ίαννουαρίου 1828, έν Αίγίνη. ΓΑΚ—. -Χ