Φυλλάδιον Περιέχον Απλοελληνικοθωμανικούς, Διαλόγους και λέξεις Περιεργοτέρας

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6817. -Φυλλάδιον Περιέχον Άπλοελληνικοθωμανικώς, Διάλογους και λέξεις Περι- εργοτέρας, Έρανισθέν, εις χρήσιν τών αρχαρίων αμφοτέρων τών γλωσσών, υπό 1[·ημ.ψ tpiuu;| Κ[αλαβακίδο·);] Μ[ελενικίου;], "Εκδοσις Πρώτη, Έν Μελενίκφ εκ τής τυπο- γραφίας Δημ. Καλαβακίδου. 1839. Εις 16°ν, σ. 32. Βιβλιοθήκη €Συνδέσμου Ευελπίδων Μελενίκου>, έν Σιδηροκάσχρω. Πρβλ. Πέτρου Πέννα, έν περ. 'Ηώς, 2 (1940) τεΰχ. 29 - 30, σ. 40. *