Έκθεσις επί του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6851. - "Εκθεσις επί τοΰ προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων τής χρή- σεως 1848. Είς 4ον. σ. 183. Ή έκθεσις φέρει χρονολογίαν 26 'Ιουνίου 1848. ΓΧ—. *