Πραγματεία περί Κυβερνήσεως οικογενείας,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6849. - Άγγέλου Πανδολφίνου Πραγματεία περί Κυβερνήσεως οικογενείας, μεταφρασθεΐσα έκ τοϋ 'Ιταλικού ύπό Α. Ε. Σίμοο. Νΰν δέ μετατυπωθεΐσα ύπό Ι. Λα-
  3. Άγγέλου Πανδολφίνου