Εκλογάριον Γραικικόν

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6850. - Έκλογάριον Γραικιχόν εις χρήσιν των πρωτόπειρων τής απλής διαλέ- κτου συλλεχθέν υπό Α^μ^τρίοο Νικολάου τοΰ Ααρδάρεως, τοΰ εκ Κλεισούρας τής Μα- κεδονίας, τΰποις δε το πέμπτον εκδίδεται δαπάνη και επιδιορθώσει φιλογενοΰς τίνος και φιλόμουσου. Έν Πέστη τής Ουγγαρίας. Έκ τής Τυπογραφίας τοΰ εύγενοΰς Τράτ- τνερ τε και Καρολίου 1847. Είς 8ον, σ. 244. Horvitth. 86. *