Άρ. 10151. 'Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6752.-Άρ. 10151. 'Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος. Εις 4°ν, σ. 5. Κατάλογος διορισθέντων δικαστών και μισθολόγιον δικαστικών υπαλλήλων. Τφ 1829. ΓΑΚ—. *