Βοήθεια επι κινδύνου ζωής και αιφνίδιων δυστυχημάτων μέχρι της ελεύσεως του ιατρού

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6821.-Βοήθεια έπι κινδύνου ζωής και αιφνίδιων δυστυχημάτων μέχρι της έλευσεως τοΰ ιατρού. Όδηγίαι συγγραφεΐσαι ύπό τοΰ Δρ. Φρ. Ι. Βερένδου αρχιά- τρου της αστυνομίας τοϋ Βερολίνου. Τρίτη έ'κδοσις έπιδιορθωθεΐσα και αύξηνθεΐσα. Εις 8ον, σ. 16. Περί τό 1840. ΓΕΝ. Nat. Hist. 392. *
  3. Φρ. Ι. Βερένδου