Γραμματική

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6768. - Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοϋ Βυζαντίου Περιέχουσα Πάντα τα εν ταΐς ά'χρι τοΰδε έκδόσεσιν ευρισκόμενα Συν τούτοις δε και άλλα τινά χρή- σιμα τοις πρωτοπείροις Μαθηταΐς. Νεωστϊ Εκδοθείσα συν πλείστη επιμέλεια. Ένετίη- σιν. 1830. Παρά Φραγκίσκω τω Άνδρεόλα. Εις 80ν μικρόν, σ. δ'+ 232. Κουμαριανός 67.
  3. Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοϋ Βυζαντίου