Χρησμοί

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6814. - Χρησμοί, ήτοι Προφητεία τοΰ μακαρίου 'Ιερομόναχου, Άγαθαγγέλου τής μοναδικής Πολιτείας τοΰ μεγάλου Βασιλείου, όφθεΐσα έν Μεσσίνη τής Σικελίας. Έν έ'τει 1279. Έν Βουκουρεστίω. Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπογραφείου Ήλιάδου και Χρηστίδων: 1838. Εις 16ον, α. 54. Κουμαριανός 86. *
  3. Άγαθαγγέλου