Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος. Προς την Αντικυβερνητικήν Επιτροπήν.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6735. - Ελληνική Πολιτεία Αριθ. 1. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος. Προς τήν Άντικυβερνητικήν Έπιτροπήν. Μετά τάς απορρήτους ομιλίας, τάς οποίας εκάμαμεν,------- Μφ. 0.22x0.33, τής 17 Ίαννουαρίου 1828, έν Αίγ£ν£). ΓΑΚ—. -Χ