Άρ. 386. Ελληνική Πολιτεία.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6745. -Άρ. 386. Ελληνική Πολιτεία. Μφ. 0.22 Χ 0.32. Έν Ναυπλίω, τήν 22 Δεκεμβρίου 1829. Όροι τής ενοικιάσεως τών ιχθυο- τροφείων και προϋποθέσεις τής συστάσεως νέων τοιούτων. ΓΑΚ—. *