Παράρτημα των πρακτικών της Β', συνόδου της Β', βουλευτικής περιόδου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6852. - Παράρτημα των πρακτικών τής Β', συνόδου τής Β', βουλευτικής περιό- δου. Περιέχον τον γενικόν και τους ειδικούς εκάστου υπουργείου γκχά *»wv εκθέσεων αυτών προϋπολογισμούς τών εσόδων και εξόδων τοϋ Κράτους τής χρήσεως 1849, τους υποβληθέντος είς την Βουλήν κατά την Συνεδρίασιν ις. τής 7 Δεκεμβρίου 1848 και τάς παρ' αυτής έπενεχ\*ίείσας επί τούτων τροπολογίας. Είς 4°ν, σ. 270 + 8. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1848. ΓΧ—.