Πίναξ δια την πληρωμήν του Βιναρίτζου.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6769.-No: Έν ετει 1830. Πίναξ διά τήν πληρωμήν τοϋ Βιναρίτζου. Μφ. 0.49 Χ 0.34, τρίστηλον, ρουμανιστί, ρωσσιστί και Ελληνιστί. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοΰ έν Βουκουρεστίω κ. Ν. Κουμαριανοϋ. Πρβλ. Bianu 1524.