Νέα Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6741. - Νέα Διαθήκη τοΰ Κυρίου και Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου, μετα- φρασθεΐσα εις τήν άπλήν τών νΰν διάλεκτον, αδεία τής Ανατολικής Εκκλησίας καΐ έπιθεωρηθείσα ακριβώς εξεδόθη. Έν Λόντρα παρά Ι. Τιλίγγου έν ετει αωκη'. Εις -, σ. 4 + 364. ΦΜ. Προσθ. 3. *