Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6797.-Διοργανισμός τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, [κάτω:] Έν 'Αθήναις την 25 'Ιουλίου 1836. Ή έπι τοϋ Όργανισμοΰ Επιτροπή. Γεώργιος Γεννάδιος. Άρ- χιμανδρ. Μισαήλ 'Αποστολίδης. Ι. Π. Κοκκώννης. Μφ. 0.30x0.43. Πρβλ. αριθ. 2631. ΦΣΠ—.
  3. Γεώργιος Γεννάδιος. Άρ-χιμανδρ. Μισαήλ 'Αποστολίδης. Ι. Π. Κοκκώννης.