Εγκύκλιος. Αριθ. 108. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6734· - 'Εγκύκλιος. Αριθ. 108. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος. Μφ. 0.22 χ 0.33, τής 2 Φεβρουαρίου 1828, έν ΑΙγίνχ). Συνιστά τήν χρηματικήν ύποστήριξιν τής Χρηματιστικής Τραπέζης, χάριν τού 'Αγώνος. ΓΑΚ—. -Χ