Μύθοι. Ήθικώτατοι

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6766. - Αισώπου ΜΰΦοι. Ήθικώτατοι Νέα εκδοσις Μέ προσΐΐήκην πολλών αναλόγων εικονογραφιών. Έν Βενετία. 1830. Παρά Φραγκίσκφ τω Άνδρεόλα. Εις 12ον, σ. 118. ΛΕΥ—.
  3. Αισώπου