Σάτυρα κατά των φιλοδίκων προεστώτων της κωμοπόλεως Κλεισούρας

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6791·- Σάτυρα κατά τών φιλοδίκων προεστώτων τής κωμοπόλεως Κλεισούρας συντεθεΐσα μέν παρά τίνος φιλογενοϋς Πατριώτου τής αυτής κωμοπόλεως έπαυξηθεΐσα δε και διά πλείστων περιέργων πλουτισθεΐσα παρά Κ. Γεωργίου Λυκά έκ τής αυτής κω- μοπόλεως Κλεισούρας τής Μακεδονίας ούτινος και άναλώμασι τΰποις νϋν πρώτον εξε- δόθη. Έν έτει αωλδ. 2τίχοι. Πρβλ. Άντ. Σιγάλα, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας. Α' (Θεσσαλονίκη 1939) σ. 138. *
  3. φιλογενοϋς Πατριώτου | Κ. Γεωργίου Λυκά