Οι ήρωες της Σπάρτης

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6778. - Οί ήρωες της Σπάρτης Εις 8ον μικρόν, σ. 8 ά. ά. "Ανευ εξωφύλλου. Έν τέλει: 1831. Στίχοι. Περιέχει δύο ποιήματα έπιγραφόμενα: Ό θάνατος τοΰ Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη — Ό θάνατος τοϋ Γεωργίου (Μαυρο- μιχάλη. Το πρώτον έκ τούτων άρχεται: Τοϋ νέου Αρμοδίου μας μήν σύρετε στους δρόμους----ΔΑΚ—.