Άρ. 5464 Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6732. - Άρ. 5464 Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Μφ. 0.22 χ 0.32, τής 14 Αύγουστου 1828, έν Αίγιντ). Προαναγγέλλει την άποβίβασιν γαλλι- κού στρατού εις Πελοπόννησον. ΓΑΚ—. *