Προσευχητάριον εις χρήσιν των Χριστιανών της Ανατολικής Εκκλησίας

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6794. - Προσευχητάριον εις χρήσιν τών Χριστιανών της 'Ανατολικής Εκκλησίας εκδοθέν υπό Γεωργίοο Μπουρί Έν Βιέννη παρά τώ Α. Άϋκοΰλω. 1835. Είς 160ν, σ. 323 + 8 ά.ά., μετά μιας χαλκογραφίας. 'Ελληνιστί και γερμανιστί. Κουμαριανός 75.