Άρ. 2,499. Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6727.-Άρ. 2,499. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος,--------- Μφ. 0.22 χ 0.33, τής 19 Μαΐου 1828, έν Πόρω. Περί αποκλεισμού, πλην τών παραλίων τής 'Αττικής, τής Ευβοίας και τοϋ κόλπου τοϋ Βιόλου. ΓΑΚ—·