Των αγίων αποστόλων πράξεις και έπιστολαί

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6785. - Των αγίων αποστόλων πράξεις και έπιστολαί Νεωστί έκδοθεΐσαι. Έν Βενετία Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων. 1832. Εις 8°ν, σ. ζ' + 1 ά. ά. + 360. Κουμαριανός 71. *