Το χαμένον παιδίον

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6784. - Τό χαμένον παιδίον ιστορία διά τους παΐδας Συντεθεΐσα πρότερον είς την Γερμανικήν διάλεκτον, έπειτα μεταφρασθεϊσα είς την Γαλλικην, και νΰν αΰθις