Λεξικόν Ιταλικόν και Γραικικόν

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6779. - Λεξικόν Ίταλικόν και Γραικικόν πρόχειρον και άναγκαιότατον εις τους ποθοΰντας μανθάνειν ευκόλως την Γραικικήν και Ίταλικήν Γλώσσαν. Μετά προσθήκης έν τέλει δώδεκα διαλόγων και έτέριον τινών χρησίμων. Έν Βενετία. 1832. Παρά Νικο- λάω Γλυκεΐ τφ εξ "Ιωαννίνων. Εις - , σ. 370. ΦΜ. Προσθ. 14.