Επιστολή στηλιτεπτική των εν Σμύρνη Ανατολιτών και των περί αυτούς τυραννίσκων

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6807. - Επιστολή στηλιτειιτική των έν Σμύρνη 'Ανατολιτών και ιών περί αυ- τούς τυραννίσκων, γραφεϊσα υπό Χ. Λ. και τυπωθεΐσα εν Έλεουπόλει κατά μήνα Άπρίλλιον (Μουχαρέμ) 1837. Παρά Λ. Δικαιοφίλω. Εις 89ν, σ. 21. Πεζά και, στίχοι. Έν τέλει: Έν Σμύρνη τη 30 Μαρτίου, 1837. Χαρίλαος Λαοφίλοο. ΚΜΜ—.
  3. Χ. Λ.