Άρ. 11,855. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6753.-Άρ. 11,855. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος. Μφ. 0.22x0.33, τής 6 Μαίου 1829, έν Αίγίνη. Περί τοϋ τρόπου τής συνάξεως τών εθνι- κών προσόδων. ΓΑΚ—. *