Άρ. 5,989. Ελληνική Πολιτεία. Η επι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους έπιστάτας των καθ΄ όλην την Ελληνικήν Επικράτειαν Δασμοτελωνείων και του άλατος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6749.-Άρ. 5,989. Ελληνική Πολιτεία. Ή επι της Οικονομίας Επιτροπή Προς τους έπιστάτας τών καΦ° δλην τήν Ελληνικήν Επικράτειαν Δασμοτελωνείων και τοΰ άλατος.---------Έν Αίγίνη, τή 15 Μαΐου 1829. Ή Επιτροπή Α. Κοντόσταυλος. Ι. Κοντουμάς. Μφ. 0.22 χ 0.32. ΓΑΚ—. *