Προκαταρκτική 'Αριθμητική

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6827· - Προκαταρκτική 'Αριθμητική προς χρήσιν των Ελληνικών και δημοτι- κών Σχολείων, υπό Ν. Άντωνιάδου Λεσβίου, τοΰ εξ Άγιάσσου. Έν Κωνσταντινου- πόλει, εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Α. Κολονέλλου. 1841. Εις 8<>ν, α. 13δ + 1 ά. ά. ΑΙΒ 36. *
  3. Ν. Άντωνιάδου Λεσβίου