Ομιλία

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6788. - 'Ομιλία παραινετική προς τον 'Ιερόν τής Κέρκυρας Κλήρον, έπ' εκλογή τοϋ ιδίου Άρχιερέως συναθροισνίέντα, ρηθείσα αΰτοσχεδίως υπό τοϋ θεοφιλέστα- του Επισκόπου Παξών, και Τοποτηρητοϋ τής αυτής άγιωτάτης Μητροπόλεως Κέρκυ- ρας, Κυρίου Χροσάνθ-ου. Εις 4°ν, σ. 4. "Ανευ έτους, άλλα πιθανώτατα τοϋ 1833. Πρβλ. ΦΜ. Προσθ. 15. * 6789. - Βιττμάννου Πραγματεία περί λόγων τινών 'Αντιφώντος τοϋ Ρήτορος. Έν Σουηβοπόλει Α.ΩΛΔ' Εις 4°ν, σ. 12. Έν σ. 2: Έν Νυρεμβέργη, έκ της τυπογραφίας Κάμπου. ΕΒΕ. Ε. Φ. 2463. *
  3. Βιττμάννου