Χρέη και οδηγίαι των δασμοτελώνων. Άρ. 6569.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6765.-Χρέη και όδηνίαι τών δασμοτελώνων. Άρ. 6569. Μφ. 0.22x0.32, τής 11 Ιουνίου 1829, έν Αιγίνη. ΓΑΚ-. *