Μαθήματα δια Ανάγνωσιν

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6780. - Μαθήματα δια Άνάγνωσιν έκλεχθέντα από τάς Ιεράς Γραφάς, δια χρή- σιν τών Σχολείων, κατά τόν τρόπον της περί σχολείων Βρεταννικής και ξένης Εταιρίας. Έν Λόντρα. ΈτυπώίΗ] παρά Ρ. Ουαττς. Έτει αωλγ'. ΕΙς - , σ. 156. ΦΜ. Προσθ. 14. *-