Άρ. 12,368. Ψήφ. ΛΑον. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος.....

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6756.-Άρ. 12,368. Ψήφ. ΛΑ°ν. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος..... Μφ. 0.22 Χ 0.32, τής 16 Μαΐου 1829, έν Αίγίνη. Περί συγκλήσεως εθνικής συνελεύσεως έν "Αργεί τήν 25 'Ιουνίου 1829. ΓΑΚ—. *